Hair Love

1320 East 500 South
B-Level Salon
Salt Lake City, UT 84111
(801) 969-4247